Запрошуємо до участі в міжнародній науковій конференції молодих вчених "To dig or not to dig: інвазивні та неінвазивні методи археології", яка відбудеться 11—13 жовтня 2019 в Інституті археології НАНУ (м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12).

Тема конференції акцентує увагу на проблемі балансу між традиційною для археології стратегією дослідження через руйнування та перспективою збереження археологічних джерел, зокрема, через застосування неінвазивних методів. Захід має на меті сприяння комунікації молодих вчених галузі, обміну науковим досвідом різних поколінь археологів.

Напрями роботи:
- методи первинного аналізу археологічних джерел;
- інтерпретація даних; 
- становлення та розвиток методики археологічних досліджень;
- інвазивні та неінвазивні методи в сфері охорони культурної спадщини.

Робочі мови – українська, англійська.
Форма участі – очна (усна доповідь).

Заявки та тези подаються до 15 квітня 2019 р.

Детальніша інформація у файлі.

 

We invite you to participate in the  international scientific conference of young scientists "To dig or not to dig: Invasive and Non-invasive methods in Archaeology", which will be held on October 11—13, 2019 in the Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Heroiv Stalinhrada, 12).

The topic of the conference is focused on the balance between the traditional archaeological research strategy through the destruction and the prospect of preserving archaeological sources, in particular, through the usage of non-invasive methods. The event aims to promote the communication between young scientists in the field, exchange of scientific experiences of different generations of archaeologists.

Directions of work:
- methods of initial analysis of archaeological sources;
- data interpretation;
- formation and development of archaeological research methodology;
- invasive and non-invasive methods in the field of cultural heritage protection.

Working languages – Ukrainian, English.
The form of participation is oral report with presentation.

An application and abstract should be send untill April 15, 2019.

Detailed information in the file.