Інститут археології Національної академії наук України щороку проводить прийом абітурієнтів до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями:

• археологія;
• історична антропологія

КОНКУРС ДО АСПІРАНТУРИ

Для участі в конкурсі до аспірантури необхідно підготувати до подання до Вченої частини інституту такі документи:
1. Заява на ім’я директора інституту.
2. Реферат з обраної наукової спеціальності.
3. Відгук на реферат (з оцінкою спеціаліста профільного відділу).
4. Особовий листок з обліку кадрів.
5. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із кваліфікацією спеціаліста або магістра.
6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (якщо є).
7. Рекомендація ВНЗ до аспірантури (за наявністю).
8. Копію або витяг з трудової книжки (якщо є).
9. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у (для вступаючих до очної аспірантури).
10. Фотокартки 3 х 4 (3 шт.).
11. Список опублікованих наукових праць.(якщо є).
12. Конверти з марками і домашньою адресою (2 шт.)

Для участі в конкурсі до цільової аспірантури, крім зазначених вище документів, необхідно клопотання ВНЗ, установи чи організації про направлення до аспірантури з гарантією про оплату за навчання відповідно до укладеного договору.

Інститут також здійснює підготовку аспірантів на контрактних засадах.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 03 – ІСТОРИЧНІ НАУКИ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 032 — ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ
РІВЕНЬ ОСВІТИ ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ)

 

Профіль програми
Доктор філософії в області археології та антропології

Тип диплома та обсяг робіт Диплом доктора філософії, перший науковий ступінь, 4 академічних роки, 37 кредитів ЕКТС
Наукова установа Інститут археології НАН України, м. Київ
Акредитуюча інституція

Міністерство освіти і науки України, Україна,
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135

Період акредитації 2017 рік
Рівень програми

QF for EHEA – третій цикл, EQF for LLL – 8 рівень;
НРК України – 8 рівень

 
А Мета програми
  Забезпечити, на основі ступеня магістра, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері економіки шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також їх підтримку в ході підготовки та захисту дисертації.
 
В Характеристика програми
1

Предметна область
(галузь знань)

Історичні науки
032 — історія та археологія

2

Фокус 
програми:
загальний/
спеціальний

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за Законом України «Про вищу освіту», восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій.

Загальний.
Дослідження:

 • історії розвитку соціально-економічних та історичних процесів,
 • концептуальних засад охорони археологічної спадщини;
 • реконструкції етнокультурної історії населення сучасної України;
 • деталізація давньої історії України,
 • стратегічних напрямів удосконалення методики проведення археологічних досліджень;
 • виявлення локальних особливостей розвитку окремих регіонів України у доісторичний період;
 • аналіз антропологічного складу населення України у різні історичні періоди;
 • побуту та умов життя давнього населення від появи людини на території сучасної України до ХХ ст.;
 • міграційних тенденцій у давнину на території сучасної Україні та їх комплексний аналіз;
 • розвиток продуктивних сил давніх суспільств;
 • світогляду давніх суспільств за даними археологічних досліджень;
 • системи заселення території сучасної України у різні історичні періоди та виявлення закономірностей;
 • розвитку матеріальної культури давніх суспільств, що мешкали на території сучасної України від появи людини на території сучасної України до ХХ ст..

Спеціальний.

Дослідження:

 • методологічних питань вивчення давньої історії за матеріальними залишками;
 • використання природничих методів дослідження для комплексної характеристики давніх суспільств;
 • розвитку сільського господарства протягом часу існування відтворювальної економіки на теренах України;
 • пріоритетних напрямів реформування системи освіти та науки;
 • історії та ролі металургії давніх суспільств;
 • напрямів удосконалення технологій давніх виробництв (обробки каменю, кістки, скла тощо);
 • проблеми первiсного заселення територiї України;
 • становлення відтворюючої економіки на Україні;
 • емпіричного рівня пізнання археології;
 • проблеми теоретизації наукового знання в археології;
 • вивчення соціально-історичного процесу;
 • межі пізнання в археології;
 • становлення та розвитку української археології;
 • реконструкції господарських структур давніх суспільств;
 • методологічні принципи дослідження соціальної сфери суспільного життя у археології;
 • давнього ремесла по археологічним даним;
 • методології пізнання антропогенезу;
 • проблеми періодизації історичного процесу.
 • міграційні тенденції давнини на території сучасній Україні та їх комплексний аналіз;
 • дослідження міграції з території сучасної України (виділення критеріїв для їх виявлення та визначення їх масштабів);
 • впливу міграцій на історичний розвиток давніх суспільств;
 • етнічного складу населення різних регіонів на території сучасної України від появи людини до ХХ ст.;
 • імміграції в Україну та інтеграції іммігрантів;
 • народжуваності, таїї еволюції в Україні від появи людини до XVIII ст.;
 • соціальної структури населення України за доби бронзи;
 • сім’ї та шлюбу: закономірностей еволюції шлюбно-сімейних відносин, зміни структури, розміру, типу сімейних об’єднань від появи людини до XVIII ст.;
 • державний устрій античних держав Північного Причорномор’я;
 • містобудування та архітектуру;
 • мистецтво населення давнього населення території сучасної України від пізнього палеоліту до XVIII ст.;
 • тривалості життя: комплексне дослідження, спрямоване на визначення чинників у давніх суспільствах на тривалість життя;
 • релігії населення території сучасної України від пізнього палеоліту до до XVIII ст.;
 • військову справу стародавніх суспільств від формування людини сучасного антропологічного типу до Нового часу (дослідження археологічних та антропологічних матеріалів);
 • епіграфічні джерела для вивчення давньої історії України.
3 Орієнтація програми Дослідницька і прикладна. Наукові фундаментальні та прикладні дослідження в галузі  давньої історії, археології, антропології, що матимуть широке практичне застосування.
4 Особливості програми Програма орієнтує на розширення та поглиблення теоретико-методологічного та науково-методичного комплексу розвитку археологічного пізнання, оволодіння практичним інструментарієм наукових досліджень в сфері давньої історії та орієнтує на співробітництво із закладами системи Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, міжнародними організаціями, закордонними науковими установами та навчальними закладами.
 
С Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаштування

Наукова та викладацька діяльність у сфері економіки.
Наукова, адміністративна та управлінська діяльність в закладах науки, освіти, в органах влади усіх рівнів та бізнес-секторі.
Посади згідно класифікатору професій України:
Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі). Керівники підприємств, установ, організацій (12): керівники підприємств, установ, організацій (директор) (1210.1),керівники різних основних підрозділів (начальник) (1229.1), керівники функціональних підрозділів (начальник) (1231). Керівник науково-дослідного підрозділу (1237), головний фахівець науково-дослідного підрозділу (1237.1), начальник (Завідувач) науково-дослідного підрозділу (1237.2), керівник проектів та програм (1238), керівник інших функціональних підрозділів (1239), керівник малих підприємств (директор) (13), менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту (1492).
Професіонали: викладачі вищих навчальних закладів (2310): докторант, доцент, професор кафедри (2310.1), асистент, викладач вищого навчального закладу (2310.2).
Інші професіоналі (24): професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології (2442): наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія) (2442.1), археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи (2442.2).
Місця працевлаштування. Посади у відділах та лабораторіях наукових установ, профільних кафедрах університетів. Відповідні робочі місця (наукові дослідження та управління) підприємств, установ та організацій.

     
2 Продовження освіти

Навчання впродовж життя для розвитку і самовдосконалення в науковій та професійній сферах діяльності, а також  в інших споріднених галузях наукових знань:
- підготовка на 9-ому  кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій в галузі соціальних та поведінкових наук;
- навчання на 8-ому кваліфікаційному рівні Національної рамки кваліфікацій в споріднених спеціальностях;
- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії, що містять додаткові наукові та освітні компоненти.

D Стиль та методика навчання
1

Підходи до викладання
та навчання

Основними підходами до викладання та навчання аспірантів є:
- використання лекційних курсів, семінарів та консультацій із запланованих дисциплін;
- самостійну роботу з джерелами інформації у бібліотеці Інституту та у наукових бібліотеках України;
- використання дистанційних курсів навчання та електронних ресурсів за допомогою мережі Інтернет;
- індивідуальні консультації фахівців Інституту, інших установ НАН України, профільних вищих навчальних закладів;
- залучення до консультування аспірантів провідних фахівців профільної галузі;
- інформаційна підтримка участі аспірантів в конкурсах на отримання наукових стипендій і грантів;
- активна робота аспірантів у складі проектних команд, при виконанні держбюджетних та госпдоговірних тем, участь у розробці звітних матеріалів, реєстраційних та облікових документів, оформленні патентів та авторських свідоцтв.

2 Система оцінювання

Система оцінювання знань освітньої програми передбачає здійснення поточного та підсумкового контролю.
Поточний контроль проводиться у формі тестів, роботи на практичних заняттях, виступів на семінарах та конференціях, підготовки наукових звітів.
Підсумковий контроль передбачає диференційований залік або усний іспит. Аспірант вважається допущеним до підсумкового контролю з дисциплін освітньо-наукової програми, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом з цієї дисципліни.

3

Форма контролю успішності навчання аспірантів/
здобувачів

Аспіранти/здобувачі проходять щорічну атестацію шляхом звітування на засіданні профільного відділу та Вченої ради Інституту про хід виконання освітньо-наукової програми та індивідуального плану, включаючи опубліковані наукові статті та виступи на конференціях.
Остаточним результатом навчання аспірантів/здобувачів є повне виконання освітньо-наукової програми, необхідний перелік опублікованих за результатами досліджень наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях та таких, що індексуються у наукометричних базах, апробація результатів на наукових конференціях, належним чином оформлений рукопис дисертації та представлення її на спільне засідання відділів Інституту або до розгляду в спеціалізовану вчену раду для отримання наукового ступеня доктора філософії в галузі 03 – історичні? науки, зі спеціальності 032 –історія та археологія.

E   Програмні компетентності
1

Загальні
(універсальні)

 

 

 

 

 

 

 • Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
 • Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування фізичних знань та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.
 • Групова робота. Здатність виконувати дослідження в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом.
 • Комунікаційні навички. Здатність до ефективної комунікації та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.
 • Популяризаційні навички. Уміння спілкуватися із нефахівцями, певні навички викладання.
 • Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з точки зору професійної чесності та порядності.
2

Фахові

 

 • Глибокі знання та розуміння: здатність аналізувати явища та процеси суспільного життя, з точки зору фундаментальних загальнонаукових принципів і знань а також на основі спеціальних методів дослідження соціально-економічних та демографічних процесів і явищ.
 • Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з освітньо-наукової програми.
 • Обчислювальні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (мови програмування, пакети тощо) та великі масиви статистичної інформації для здійснення досліджень та моделювання соціально-економічних та демографічних процесів.
 • Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті фахові знання.
F Програмні результати навчання
 
 • Знання іноземної мови, на рівні достатньому для презентації наукових результатів в усній та письмовій формах, розуміння фахових наукових та професійних текстів, вміння та навики спілкуватися в іншомовному науковому і професійному середовищі.
 • Знання методів наукових досліджень та вміння їх використовувати на належному рівні; вміння розшукувати, опрацьовувати, аналізувати та синтезувати отриману інформацію (наукові статті, науково-аналітичні матеріали, бази даних тощо).
 • Знання теорії і розуміння методології системного аналізу, принципів застосування системного підходу при дослідженні соціально-економічних процесів та явищ, вміння використовувати методологію системного аналізу в сфері економіки;
 • Знання змісту і порядку розрахунків основних кількісних наукометричних показників ефективності наукової діяльності (індекс цитування, індекс Гірша (h-індекс), імпакт-фактор (ІФ, або ІF)); вміння працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними платформами.
 • Знання і вміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, комп’ютерні засоби та програми при проведенні наукових досліджень.
 • Вміння та навики працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними платформами (наприклад, Sсорus, Web оf Sсіеnсе, Index Copernicus, Wеb оf Knowledge, РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.).
 • Знання, розуміння, вміння та навики використання правил цитування та посилання на використані джерела, правил оформлення бібліографічного списку, розуміння змісту і порядку розрахунків основних кількісних наукометричних показників ефективності наукової діяльності (індекс цитування, індекс Гірша (h-індекс), імпакт-фактор (ІФ, або ІF).
 • Знання історії розвитку соціально-економічних та історичних процесів; концептуальних засад охорони археологічної спадщини; реконструкції етнокультурної історії населення сучасної України; деталізація давньої історії України; стратегічних напрямів удосконалення методики проведення археологічних досліджень.
 • Спеціальний.
 • Знання у виявленні локальних особливостей розвитку окремих регіонів України у доісторичний період; антропологічного складу населення України у різні історичні періоди; побуту та умов життя давнього населення від появи людини на території сучасної України до ХХ ст.; міграційних тенденцій у давнину на території сучасної Україні та їх комплексний аналіз;
 • Знання закономірностей розвитку продуктивних сил давніх суспільств; світогляду давніх суспільств за даними археологічних досліджень; системи заселення території сучасної України у різні історичні періоди та виявлення закономірностей; розвитку матеріальної культури давніх суспільств, що мешкали на території сучасної України від появи людини на території сучасної України до ХХ ст.
 • Вміння класифікувати типи матеріальної культури давніх суспільств; використання природничих методів дослідження для комплексної характеристики давніх суспільств; реконструювати господарські структури давніх суспільств та хід соціально-історичного процесу; визначати пріоритетні напрямки реформування системи освіти та науки.
 • Знання методологічних питань вивчення давньої історії за матеріальними залишками; розвитку сільського господарства протягом часу існування відтворювальної економіки на теренах України; історії та ролі металургії давніх суспільств; напрямів удосконалення технологій давніх виробництв (обробки каменю, кістки, скла тощо);
 • Знання проблеми первiсного заселення територiї України; становлення відтворюючої економіки на Україні; емпіричного рівня пізнання археології; проблеми теоретизації наукового знання в археології; межі пізнання в археології; становлення та розвитку української археології;
 • Вміння будувати демографічні моделі моделі розвитку різного роду суспільств минулого (кочовики. землероби тощо); проводити кластерний та факторний аналіз даних для виявлення спорідненості давніх людських об’єднань.
 • Знання методологічні принципи дослідження соціальної сфери суспільного життя у археології; давнього ремесла по археологічним даним; методології пізнання антропогенезу; основних індикаторів різних шляхів політогенезу; основних ознак міграцій давніх племен.
 • Знання основних сучасних методологій та підходів археологічного дослідження; теоретико-методологічних основ реконструкції давньої історії за матеріальними залишками вміння визначати специфічні риси різного типу соціумів давнини; обґрунтовувати перспективні  напрями модернізації методів археологічного дослідження.

 

Телефон для довідок: 418-61-02