ІІ Всеукраїнський археологічний з’їзд
Інформаційний Лист 2.

Шановні колеги!
Інститут археології НАН України
ВГО Спілка археологів України
Міська рада м. Малин

Запрошують до участі у ІІ Всеукраїнському археологічному з’їзді.

Місце проведення: м. Малин, Житомирська обл.

Дати: 23 – 26 вересня 2020 р.

Дати проведення з’їзду та форми участі можуть бути змінені у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні, пов’язаною з COVID-19 та обов’язковими заходами, запровадженими органами державної влади.

Робота з’їзду проходитиме у форматі тематичних секцій та круглих столів.

Метою з’їзду є визначення стратегічних напрямків розвитку археологічної науки у часи криз, питання взаємодії з суспільством та владою.

Відповідно до заявок на участь, які уже надійшли до оргкомітету, для кожного з хронологічних періодів, у яких працюють археологи, виділено низку актуальних напрямків, на які ми просимо орієнтуватися при подачі матеріалів для участі.

Серед них:

1. Світанок людства - первісні суспільства:

• довкілля та міграції первісних суспільств;
• хронологія розвитку суспільств;
• типологія та технологія у матеріальній культурі первісності;
• символічна дія у житті первісної людини;

2. Доба палеометалів. Контакти та взаємодія культур, технологій, традицій:

• абсолютна та відносна хронологія пам’яток;
• таксономічна структура культурних утворень;
• культурогенез енеоліту — бронзової доби на теренах України;
• середовище, господарство та демографічний розвиток суспільств;

3. Кочовий та осілий світи півдня Східної Європи:

• кочовики раннього залізного віку (кіммерійці, скіфи, сармати) на теренах давньої України;
• землеробське населення українського Лісостепу та його контакти з кочовим світом Степу;
• племена лісової зони доби раннього заліза;

4. Археологія Класичної епохи:

• актуальні проблеми грецької колонізації Північного Причорномор’я;
• соціально-економічний розвиток античних центрів Північного Причорномор’я;
• етнічна історія;

5. Етнокультурні процеси на території України від зарубинецької культури до Давньої Русі. Нові погляди:

• питання ґенези слов’янських культурних спільнот;
• взаємовідносини слов’янського населення з іноетнічними племенами, впливи цивілізацій;
• шляхи розселення слов’ян, їх місце у процесах формування середньовічної Європи;
• політичні та економічні процеси в Барбарикумі;

6. Генеза та еволюція історико-соціальних організмів: переддержавний період – Русь-Україна – ранній модерний час:

• великий кордон у середньовіччі: Русь і Степ;
• комплексні дослідження на території Древлянської землі та Овруцької волості (досвід, результати, перспективи);
• нові археологічні джерела до історії Русі-України: пошуки, відкриття, дослідження;

7. Крим в контексті давніх і середньовічних суспільств українського півдня:

• археологія Криму: питання ґенези культур та історична доля спільнот-носіїв;
• Крим як фактор формування сталих сухопутних і морських шляхів сполучення в Причорномор'ї;
• вирване з контексту: проблеми хронології і синхронізації археологічних пам'яток Криму і материкової України;
• між Константинополем і Києвом: Крим середньовічний;
• археологія Криму у картах, рисунках, фотографіях, архівних документах;
• дослідники кримських старожитностей та їх долі;
• етнографія корінних народів Криму, топонімія, гідронімія, як джерела до вивчення його етнічної історії у давнину;

8. Тематичний напрямок, що об’єднує проблематику поза хронологічним контекстом:

• просторова структура археологічних пам’яток. Способи дослідження;
• комплексні дослідження в археології: планування та реалізація проектів;
• документування та методи точних наук в археології;
• антропологія, палеозоологія, палеоботаніка для археології;
• археологія смерті: специфіка дослідження поховальних пам’яток;
• археологічні реконструкції;
• музеєфікація, реставрація, фондова робота, охорона археологічних пам’яток;

9. Постаті в археології – доповіді будуть залучені до напрямків роботи з’їзду, які близькі до питань, що були у фокусі уваги дослідників.

Круглі столи будуть присвячені найбільш нагальним питанням сучасної археологічної науки, серед яких:

• збереження археологічної спадщини;
• археологія у зонах збройних конфліктів;
• охорона археологічної спадщини у зв'язку із анексією Крима РФ;
• раннє християнство в Криму і російський міф;
• чи потрібна пересічному українцю культурна спадщина в Криму;
• популяризація археології;

Заявки на участь та тези доповідей (до 2 тис. знаків) приймаються
до 1 червня 2020 року.

Реєстрація заявок на участь та прийом тез доповідей здійснюється виключно через заповнення електронної форми, доступної за посиланням.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

Про умови підготовки матеріалів та деталі участі буде оголошено додатково.

Адреса для листування:

________________________________________________________________________________________________________________

2nd Ukrainian Archaeological Congress
The Information Letter 2.

Dear colleagues!
The Institute of Archaeology of NAS of Ukraine
The Association of Archaeologists of Ukraine
Malyn City Council

You are invited to participate in the 2nd Ukrainian Archaeological Congress

Place: city of Malyn, Zhytomyr Region.

Date: 23 – 26, September 2020

The dates of the congress and the forms of participation may be modified in a view of the epidemiological situation in the country related to COVID-19 and according to the measures taken by the government.

The event will be organized by sessions and round tables.

The purpose of the congress is to identify the strategic directions for the development of archeological science in times of crisis and issues of interaction with society and authorities.

According to the application forms for participation, which have already been submitted to the organizing committee, for each chronological period in which archeologists work, there are a number of directions, which we propose you to be guided in submitting materials.

These directions are:

1. Dawn of humanity – prehistoric societies:

• environment and migrations of prehistoric societies;
• chronology of societies development;
• typology and technology in the material culture;
• symbolic action in the life of the prehistoric human;

 

2. Eneolithic and Bronze Age. Interactions between cultures, technologies and traditions:

• absolute and relative chronology of sites;
• taxonomic structure of cultural units;
• cultural genesis in the territory of Ukraine in Eneolithic and Bronze Age;
• environment, subsistence and demographic development of the societies;

 

3. The nomadic and sedentary societies of Eastern Europe in South:

• nomads of Early Iron Age (Cimmerians, Scythians, Sarmatians) in the territory of Ukraine;
• the agricultural population of the Ukrainian forest-steppe and its contacts with the nomadic societies of the steppe;
• Early Iron Age tribes in the forest landscapes;

 

4. Classical archaeology:

• сurrent problems of the Greek colonization of the Northern Black Sea Region;
• the socio-economic development of the Northern Black Sea ancient centers;
• ethnic history;

 

5. Cultural genesis in the territory of Ukraine, from the Zarubynetska culture to Old Rus state. New views:

• the questions of the genesis of Slavic cultural communities;
• the relationship of the Slavic population with other cultures, the power of civilizations;
• ways of settling the Slavs, their place in the processes of medieval Europe formation;
• political and economic processes in Barbaricum;

 

6. Genesis and evolution of historical and social units: the pre-state period - Rus-Ukraine - Early Modern Times:

• the great frontier in the Middle Ages: Old Rus state and the steppe;
• the comprehensive researches on the territory of Drevlyans land and Ovruch region (an experience, results, prospects);
• a new archaeological sources to the history of Rus-Ukraine: searching, discovery, researches;

 

7. Crimea in the context of ancient and medieval societies of the Ukrainian South:

• Crimean archaeology: issues of the genesis of cultures and the historical fate of the communities;
• Crimea as an impact for the formation of sustainable land and sea routes in the Black Sea Region;
• taken out of context: problems of chronology and synchronization of the archaeological sites of Crimea and mainland Ukraine;
• between Constantinople and Kyiv: Crimea in the Middle Age;
• Crimean archaeology in maps, drawings, photographs and archival documents;
• researchers of Crimean antiquities and their fates;
• ethnography of local peoples of Crimea, toponimics, hydronymics as sources for studying its ethnic history in old times;

 

8. A thematic direction that integrates issues beyond the chronological context:

• the spatial structure of archaeological sites. Research methods;
• the comprehensive researches in archaeology: project planning and implementation;
• documentation and methods of the natural sciences in archaeology;
• anthropology, paleozoology and paleobotany for archeology;
• archaeology of death - the peculiarity in the study of burials;
• reconstructions in archaeology;
• museum, restoration and stock work, protection of the archaeological sites;

 

9. Personalities in archaeology - reports will be involved in the congress sessions that are close to the issues that have been the focus of researchers.

 

The round tables will be focused on the most topical issues of modern archeological science, including:

• protection of the archaeological sites;
• archaeology in the areas of armed conflicts;
• protection of the archaeological sites in the conditions of the Crimea annexation by Russian Federation;
• early Christianity in Crimea and Russian myth;
• does the everyman in Ukraine need a cultural heritage in Crimea? ;
• popularization of archaeology science;

Application forms and abstracts (up to 2 000 characters) are accepted till June, 1, 2020.

Application form and downloading of abstracts is available by the link

 

The organizing committee has a right to select the materials.

The details of participation will be announced additionally.

mail to: