Наприкінці липня у видавництві «Brill» вийшла нова монографія, що репрезентує окремі археологічні студії в Україні для англомовної наукової спільноти.

Agriculture in the Forest-Steppe Region of Khazaria. Series: East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, Volume 66.

Authors: Volodymyr Koloda and Serhiy Gorbanenko

Сільське господарство в лісостеповому регіоні Хазарії. Серія: Східна Центральна та Східна Європа в середні століття, 450-1450, том 66.

Автори: Володимир Колода і Сергій Горбаненко

In this book, Volodymyr Koloda and Serhiy Gorbanenko discuss the important role of agriculture in the socio-economic development of the Khazar Khaganate and its influence on neighboring peoples. Drawing on the methods of the natural sciences (such as palaeobotany, archeozoology, soil science, palaeoclimatology), the volume focuses on how agriculture became the basis of the economy of the Khazarian populace. Comparative analysis suggests a significant influence of the agricultural traditions of the Saltiv population on the neighboring tribes of the Eastern Slavs, such as Severians mentioned in the annals (the Romny culture of Left-Bank Ukraine) and Slavs on the Don (the Borshevo culture).

У цій книзі Володимир Колода та Сергій Горбаненко обговорюють важливу роль сільського господарства у соціально-економічному розвитку Хозарського каганату та його вплив на сусідні народи. Спираючись на методи природничих наук (такі як палеоботаніка, археозоологія, ґрунтознавство, палеокліматологія), звертають увагу на те, що сільське господарство було основою економіки хазарського населення. Порівняльний аналіз свідчить про значний вплив сільськогосподарських традицій салтівського населення на сусідні племена східних слов'ян: сіверян, згаданих в літописі (роменська культура Лівобережної України) і слов'яни на Дону (боршевська культура).

Джерело: https://brill.com/view/title/35107

DOI: https://doi.org/10.1163/9789004429574