Від античності до християнства. Збірник наукових статей, присвячений 70-річчю Віталія Михайловича Зубаря. Київ: ІА НАН України, 2020. 248 с. ISBN 978-617-7810-13-0 /

From Antiquity to Christianity. Collected Research Articles Devoted to the 70th Anniversary of Vitalii Mykhailovych Zubar. Kyiv: The Institute of Archaeology The National Academy of Sciences of Ukraine, 2020. 248 pages. ISBN 978-617-7810-13-0.

Науковий збірник присвячено 70-річчю від дня народження Віталія Михайловича Зубаря (1950—2009), видатного українського вченого-антикознавця, археолога, історика. Основна тематика збірника — Північне Причорномор’я античної доби і раннього середньовіччя — відображає коло різнобічних інтересів В. М. Зубаря. У ньому представлені дослідження з проблем історії, культури, релігійного світогляду населення Ольвії Понтійської, Боспорського царства, Херсонеса Таврійського і Південно-Таврійського регіону. Автори збірника — колеги, провідні вчені міжнародного рівня та молода генерація дослідників.

Для археологів, істориків, музейних співробітників, викладачів і студентів історичних факультетів, а також усіх, хто цікавиться давньою історією України.

ОБЛОЖКА сборника к 70 летию В М Зубаря1

Зміст | Contents

Бунятян, К. П., Русяєва, А. С. Науці віддане життя | Buniatian, K. P., Rusiaieva, A. S. Life Devoted to the Science (9—14)

Русяєва, А. С. Видатні політичні діячі Ольвії Понтійської II ст. н. е. | Rusiaieva, A. S. Prominent Political Leaders of the 2nd Century Olbia Pontica (15—44)

Буйских, А. В. Черепица и архитектурная терракота храма Афродиты в Ольвии | Buiskykh, A. V. Roof-tiles and Architectural Terracotta from Temple of Aphrodite at Olbia (45—60)

Кузьмищев, А. Г. Начало раскопок ольвийского предместья | Kuzmishchev, A. G. Beginning of the Excavations at Olbian Suburbs (61—76)

Шевченко, Т. М. Щодо одного аспекту релігійної практики в античних центрах Причорномор’я | Shevchenko, T. M. On One Aspect of Religious Practice in Ancient Greek Centres of Pontic Region (77—96)

Новиченков, В. И. (†), Новиченкова, Н. Г. От мыса Карамбис к Криу Метопону | Novichenkov, V. I., Novichenkova, N. G. From Cape Karambis to Criu Metopon Mountain (97—106)

Новиченкова-Лукичева, К. В. Позднеэллинистический литой стеклянный кубок из святилища у перевала Гурзуфское Седло | Novichenkova-Lukicheva, K. V. Late Hellenistic Cast Glass Beaker from a Sanctuary near the Gurzufske Sidlo Pass (107—113)

Novichenkovа, M. V. Cheek-pieces of Gallic Type Helmets from a Sanctuary near the Gurzufske Sidlo Pass | Новиченкова, М. В. Нащочники шоломів гальського типу зі святилища біля перевалу Гурзуфське Сідло (115—121)

Русяєва, М. В. Ранньоелліністичний рельєф із зображенням тиміатерія з Пантикапея | Rusiaieva, M. V. Early Hellenistic Relief Depicting a Thymiaterion from Panticapaeum (123—144)

Трейстер, М. Ю. Ажурные псалии и бляхи конской узды парадных конских уборов кочевников позднесарматского времени | Treister, M. Yu. Openwork Psalia and Plaques of the Gala Horse-Harness Sets of the Nomads of Late Sarmatian Period (145—162)

Pillinger, R. J. Вaptism in Tauric Chersonesos on the Crimean Peninsula | Піллінґер, Р. Дж. Хрещення в Херсонесі Таврійському на Кримському півострові (163—177)

Зубарь, В. М. (†) Херсонес Таврический: начало истории христианства | Zubar, V. M. Tauric Chersonesos: Beginning of History of Christianity (179—247)