Відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 61 та відповідно до Листа відділу наукових і керівних кадрів Національної академії наук України № 10/104 від 31.05.2022 р. у Інституті археології відкрито докторантуру за спеціальністю 032 «історія та археологія».

Рішення про відкриття докторантури прийняте на засіданні вченої ради від 28.06.2022, протокол № 5.

Гарантами діяльності докторантури відповідно до кваліфікації за спеціальністю призначено таких штатних працівників інституту: д. і. н., чл.-кор. НАН України Буйських Аллу Валеріївну; д. і. н. Фіалко Олену Євгенівну; д. і. н. Магомедова Бориса Вікторовича; д. і. н. Залізняка Леоніда Львовича.

Відповідний наказ № 71-к від 29.06.2022 р. підписаний директором Інституту археології.

Підготовка осіб в докторантурі здійснюється:
• за рахунок видатків державного бюджету у Інституті археології НАН України (державне замовлення);
• за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Інститут археології НАН України на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (або кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Термін навчання в докторантурі — два роки.

Строки подання документів — з 1 липня до 1 вересня включно (починаючи з 2023 р.)

Перелік документів включає:
• письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту археології, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
• копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
• текст розгорнутої наукової пропозиції, представленої здобувачем на засіданні профільного відділу Інституту археології.

Порядок підготовки здобувачів наукового ступеня доктора наук в Інституті археології НАН України за посиланням.
Правила прийому до докторантури за посиланням.