Пріоритетним напрямом в роботі відділу є дослідження етногенезу й ранньої історії слов’ян, що передбачає розробку таких проблем як:

  • формування етнічної слов’янської спільноти, її території, взаємовідносин слов’янського населення з іноетнічними племенами;
  • визначення шляхів розселення слов’ян, їх місця в процесах формування середньовічної Європи;
  • періодизація слов’янської історії;
  • дослідження економічної й соціальної структури слов’янського суспільства, його ідеології та духовної культури;
  • матеріальна культура ранніх слов’ян (житлобудівництво, керамічний комплекс, вбрання, зброя та військове мистецтв, господарство та інше);
  • поселення та поховальні пам’ятки ранніх слов’ян та їх сусідів;
  • дослідження взаємовідносин слов’ян з їх сусідами та кочовим світом;
  • етнокультурні та соціальноекономічні процеси пізньолатенського, римського часу та доби Великого переселення народів у ПівденноСхідній Європі;
  • матеріальна культура племен ПівденноСхідної Європи пізньолатенського, римського часу та доби Великого переселення народів (житлобудівництво, поховальний обряд, ремесла, господарство та ін.);
  • охорона археологічної спадщини України та експериментальна археологія.