1. Загальні положення.

1.1. Наукова бібліотека (НБ) є структурним науково-інформаційним підрозділом Інституту археології НАН України, який здійснює бібліотечно-інформаційний супровід наукової діяльності Інституту, бере участь у виконанні планових наукових тем Інституту і науково-методичній роботі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ).
1.2. У своїй діяльності НБ керується чинним законодавством, Статутом Інституту, нормативними документами Президії НАН України та цим Положенням.
1.3. НБ підпорядкована директору Інституту та, за згодою директора, заступнику директора з наукової роботи.
1.4. Керівництво НБ здійснює завідувач, який призначається (звільняється) директором Інституту за погодженням із Вченою Радою Інституту.
1.5. Посадовий склад НБ визначається штатним розкладом.
1.6. Права та обов'язки співробітників НБ визначаються посадовими інструкціями.
1.8. НБ взаємодіє з підрозділами Інституту, залучає наукових співробітників як консультантів до формування документних ресурсів, створення довідково-бібліографічного апарату, власних електронних інформаційних ресурсів та продуктів, співпрацює з бібліотечними, бібліотечно-інформаційними та іншими інформаційними підрозділами наукових установ НАН України, підтримує ділові контакти з бібліотеками та інформаційними підрозділами наукових установ НАН України, вітчизняними, зарубіжними та міжнародними організаціями.
1.9 Ліквідація бібліотеки можлива лише у разі ліквідації Інституту.

2. Основні завдання.
2.1. Формування фонду вітчизняних і зарубіжних видань на різних носіях інформації згідно з профілем наукової діяльності Інституту, його зберігання, облік і використання.
2.2. Наукове опрацювання документів, організація довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, участь у створенні власних інформаційних ресурсів.
2.3. Бібліотечне та довідково-бібліографічне забезпечення наукової діяльності співробітників Інституту, читачів з інших установ та організацій. Розширення асортименту бібліотечних послуг на основі впровадження сучасних бібліотечних та інформаційних технологій, надання доступу до світових інформаційних ресурсів, використання мережі Інтернет.
2.4. Розробка науково-інформаційних видань.
2.5. Участь у наукових дослідженнях у сфері науково-інформаційної та бібліотечної діяльності, впровадження сучасних інформаційних технологій.
2.6. Забезпечення оперативної та якісної реалізації вищевказаних завдань на основі підвищення кваліфікації співробітників НБ та розширення сфери використання електронних наукових ресурсів.

3. Функції та обов'язки.
3.1. Вивчення інформаційних потреб, оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців з використанням різних форм і методів індивідуального інформування. Проведення соціологічних досліджень читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.
3.2. Комплектування фонду НБ вітчизняними та зарубіжними виданнями на різних носіях інформації згідно з тематикою наукових досліджень Інституту.
3.3. Інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів. Створення і ведення системи бібліотечних каталогів та картотек, електронного каталогу, електронних баз даних згідно з науковою тематикою Інституту.
3.4. Організація, раціональне розміщення, облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх перевірка, зберігання і реставрація.
3.5. Наукове опрацювання нових надходжень до фонду НБ. Бібліографічна обробка та каталогізація традиційних і електронних ресурсів.
3.6 Наукове опрацювання документного фонду, зокрема цінних видань, колекцій, що зберігаються у НБ.
3.7. Відображення інформаційних ресурсів бібліотеки на веб-сайті Інституту та інформаційному сайті НБУВ.
3.8. Підготовка інформаційних, бібліографічних науково-аналітичних матеріалів. Організація поточного інформування користувачів НБ, виконання бібліографічних довідок.
3.9. Поширення бібліотечно-бібліографічних знань серед користувачів НБ: проведення семінарів, практичних занять, днів інформації, підготовка довідників, тематичних виставок.
3.10. Вивчення та впровадження у практику роботи НБ інноваційного досвіду бібліотечно-інформаційної роботи. Підвищення кваліфікації, оволодіння сучасними технологіями, участь у семінарах, тренінгах, конференціях.
3.11 Участь у науково-дослідній роботі, наукових заходах, які проводяться Інститутом. Участь у фахових бібліотечних заходах. Підготовка наукових публікацій і виступів.
3. 12. Складання планів і звітів про роботу НБ, ведення обліку роботи.

4. Керівництво та управління.
4.1. Загальне керівництво НБ здійснює директор Інституту, який:
- призначає керівника НБ, визначає штат працівників, порядок заміщення вакантних посад;
- затверджує основні організаційно-розпорядчі документи про роботу НБ
- дає дозвіл на обслуговування читачів з інших установ, ведення платних послуг, продаж та перерозподіл маловживаної літератури;
- затверджує склад Інформаційно-бібліотечної ради Інституту (ІБР);
- сприяє модернізації НБ, технічному забезпеченню її діяльності;
- забезпечує фінансування діяльності НБ, належні умови зберігання бібліотечного фонду, своєчасний ремонт приміщення та обладнання;
4.2. Безпосереднє керівництво роботою НБ здійснює завідувач бібліотеки, який:
- входить до склади ІБР, бере участь у засіданнях Вченої ради Інституту;
- організовує роботу НБ, звітує про її діяльність, надає плани та звіти про роботу НБ до методичного центру НБУВ;
- забезпечує підвищення кваліфікації співробітників НБ;
- готує та подає на розгляд адміністрації Інституту пропозиції щодо розвитку НБ, формування та збереження її фондів, підвищення рівня обслуговування користувачів та професіоналізації кадрів, стимулювання праці співробітників;
- несе відповідальність за роботу НБ, збереження документного фонду та майна, дотримання трудової дисципліни.
4.3. Посадові обов‘язки завідувача та співробітників НБ визначаються посадовими інструкціями і даним Положенням