ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова президії
ВАК України
13.03.2002 № 7–11/3

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
07.00.09 антропологія

I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка досліджує мінливість фізичного типу людини
в часі та просторі, морфологічні особливості давніх і сучасних
людських колективів. Антропологія є складовою дисципліною у
розв'язанні проблем етногенезу, шляхів складання окремих груп
населення і походження народів у цілому. Вона займається
відтворенням екологічних умов проживання, харчування,
захворювання, демографічних змін давнього населення в процесі
історичного розвитку.

II. Напрямки досліджень:

Історія антропологічних досліджень.
Теоретичні та методичні основи антропології. Джерела і методи
дослідження.
Антропологічний склад давнього населення України за доби
неоліту, енеоліту–бронзи, скіфо–сарматської, античної,
I тис. н.е., Київської Русі та середньовіччя.
Етногенетичні процеси в Україні та їх взаємодія з
археологічними та історичними джерелами.
Палеодемографія населення України.
Палеопатологія та палеоекологія.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

історичні науки.