З 11 по 13 лютого 2019 р. відбудеться сесія спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 із захисту дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою:
зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ. Початок засідань о 14:00.


11 лютого 2019 року

1. Захист дисертації ЦЕУНОВА Ігоря Андрійовича, провідного архівіста Наукового архіву Інституту археології НАН України, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Дослідження палеоліту материкової України в останній третині ХІХ — першій половині ХХ ст.».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Залізняк Л. Л., д. і. н., завідувач відділу археології кам’яного віку (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Сминтина О. В., д. і. н., професор, завідувач кафедри археології та етнології України факультету історії та філософії (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова); 
Федорченко О. С., к. і. н., доцент кафедри археології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»).


12 лютого 2019 року

2. Захист дисертації ЗАБАВІНА В’ячеслава Олеговича, старшого викладача кафедри історичних дисциплін (Маріупольський державний університет), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Зрубна культура Північного Приазов’я (за матеріалами поховальних пам’яток)».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Литвиненко Р. О., д. і. н., професор, завідувач-професор кафедри всесвітньої історії (Донецький національний університет ім. Василя Стуса).

Офіційні опоненти:
Бровендер Ю. М., д. і. н., доцент, професор кафедри всесвітньої історії та історії України (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля);
Пробийголова О. С., к. і. н., науковий співробітник (Державне підприємство "Науково-дослідний центр "Охоронна археологічна служба України" ІА НАНУ).

Автореферат


3. Захист дисертації ДІДЕНКА Сергія Васильовича, завідувача сектору «Археологія доби раннього заліза» відділу збереження фондів (Національний музей історії України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Античний керамічний імпорт у черняхівській культурі на території України».

Спеціальність: 07.00.04 археологія.

Науковий керівник:
Магомедов Б. В., д. і. н., провідний науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Любичев М. В., д. і. н., доцент, професор кафедри історії Східної Європи (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна);
Шишкін Р. Г., к. і. н., доцент кафедри історії та археології слов'ян Інституту історичної освіти (НПУ ім. Драгоманова).


13 лютого 2019 року

1. Захист дисертації КВІТКОВСЬКОГО Віктора Ігоровича, викладача кафедри соціально-економічних дисциплін (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради)поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Будівельна справа салтівського лісостепового населення в басейні Сіверського Дінця кінця І тис. н. е.».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Моця О. П., член-кореспондент НАН України, д. і. н., завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології (Інститут археології НАН України).

Офіційні опоненти:
Біляєва С. О., д. і. н., професор кафедри Всесвітньої історії та методик навчання (Уманський державний педагогічний університет імені П. Г. Тичини);
Скирда В. В., к. і. н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).


2. Захист дисертації ЧЕКУРКОВА Василя Серафимовича, молодшого наукового співробітника ДП «Рівненська старовина» (ДП «НДЦ «ОАСУ» Інституту археології НАН України)поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 

Тема: «Міста на території Луцького повіту Волинського воєводства другої половини XІV – першої половини XVІІ ст.».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Прищепа Б. А., к. і. н., доцент кафедри історії України (Рівненський державний гуманітарний університет).

Офіційні опоненти:
Возний І. П., д. і .н., професор, заст. декана філософсько-теологічного факультету (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича);
Панишко С. Д., к. і. н., доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії України (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки).


Вчений секретар спецради                                                                             Фіалко О. Є.