Інститут археології Національної академії наук України оголошує конкурс до аспірантури за спеціальністю 032 — історія та археологія.

Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за вищезазначеною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством (наказ МОН України № 206-л від 03 жовтня 2017 р.).

Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р.

Правила прийому до аспірантури Інституту археології НАН України затверджені на засіданні Вченої ради (протокол № 6 від 4 травня 2017 р.) і діють впродовж відповідного навчального року.

Рівень вищої освіти — третій (освітньо-науковий).

Передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Ступінь Доктор філософії (PhD)
Форма навчання денна
Нормативний термін підготовки  4 роки
Обсяг освітньої складової 37 кредитів ЄКТС
Ліцензійний обсяг  6 осіб (3 – за рахунок держбюджету)
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання  ступінь магістра (ОКР спеціаліста)

 

Прийом документів до аспірантури проводиться з 1 серпня по 10 вересня 2019 р.

Абітурієнти подають такі документи:
1. Заява на ім’я директора інституту.
2. Реферат з обраної наукової спеціальності.
3. Відгук на реферат (з оцінкою спеціаліста профільного відділу).
4. Копію паспорта та ідентифікаційного коду;
5. Особовий листок з обліку кадрів.
6. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із кваліфікацією спеціаліста або магістра.
7. Рекомендація ВНЗ до аспірантури (за наявністю).
8. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (якщо є);
9. Копію або витяг з трудової книжки (якщо є).
10. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у (для вступаючих до очної аспірантури)
11. Копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
12. Фотокартки 3 х 4 (3 шт.).
13. Список опублікованих наукових праць.(якщо є).
14. Конверти з марками і домашньою адресою (2 шт.)

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 12: канцелярія (10 поверх) абокімн. 1109.

Вступні випробування проводитимуться у вересні — жовтні 2019 року.

Зарахування на навчання відбувається за результатами вступних випробувань: оцінювання наукового реферату, іспити зі спеціальності та іноземної мови.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Зарахування вступників на навчання до аспірантури — з 1 листопада.

Інститут також здійснює підготовку аспірантів на контрактних засадах. Орієнтовна вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту.

Телефон для довідок: 418-27-75

Питання до вступного іспиту в аспірантуру:

 • Методи датування археологічних комплексів.
 • Культури скіфського часу лісостепової смуги України.
 • Кочовики євразійських степів V—IX ст.
 • Ямна культурно-історична спільність.
 • Античні автори про Північне Причорномор’я.
 • Ранньосередньовічні культури слов’ян Східної Європи (празька, пеньківська, колочинська).
 • Трипільська культура на Україні.
 • Грецька колонізація Північного Причорномор’я.
 • Археологічні пам’ятки кочовиків Євразійських степів X—XIV ст.
 • Неолітичні культури України.
 • Матеріальна культура скіфів.
 • Слов’янські племена теренів України VIII—IX ст.
 • Ранній палеоліт України.
 • Етнокультурне районування Скіфії.
 • Давньоруські пам’ятки Середнього Подніпров’я.
 • Проблема первісного заселення території Східної Європи.
 • Основні етапи розвитку Скіфії.
 • Зарубинецька культура.
 • Мезоліт України.
 • Культура сармат Східної Європи.
 • Економічний розвиток Київської Русі за археологічними даними.
 • Загальна характеристика епохи енеоліту теренів України.
 • Торгові зв’язки античних міст Північного Причорномор’я.
 • Становлення християнства Східної Європи.
 • Пізній палеоліт України.
 • Боспорське царство.
 • Давній Київ.
 • Культури бронзового віку степової смуги Східної Європи.
 • Ольвія.
 • Основні пам’ятки монументальної архітектури Київської Русі.
 • Пам’ятки первісного мистецтва на Україні.
 • Херсонес.
 • Основні писемні першоджерела по давній історії населення Східної Європи.
 • Періодизація історії первісного суспільства і археологічна періодизація.
 • Археологічні пам’ятки скіфів степової смуги України.
 • Проблема походження слов’ян.
 • Археологія як історична наука та її джерела.
 • Матеріальна культура населення античних міст Північного Причорномор’я.
 • Черняхівська культура.
 • Криза мисливського господарства та становлення виробничої економіки.
 • Культури бронзового віку лісостепової та лісової смуги Східної Європи.
 • Давньоруське ремесло по даним археології.
 • Реконструкція соціально-економічних структур давніх суспільств за археологічними даними.
 • Енеолітичні пам’ятки степової України.
 • Мистецтво античних держав Північного Причорномор’я.

Детальніше про аспірантуру Інституту археології НАНУ