2016–2020 рр. 
«Матеріали до археологічного атласу України (слов’яни та їх сусіди в І тис. н.е.)»

Керівник: д.і.н. Б. В. Магомедов.
Резюме: Виконання теми стане можливим розширення та поліпшення якості археологічної джерельної бази з історії ранніх слов’ян. Заплановано проведення археологічних досліджень на низці перспективних пам’яток та введення до наукового обігу їх результатів; узагальнення та систематизації накопичених даних; отримання нової повноцінної інформації стосовно розвитку матеріальної і духовної культури населення І тисячоліття н.е. на території України. Закладаються основи нових перспективних тематик. Крім польових досліджень планується написання кількох узагальнюючих праць (індивідуальних та колективних монографій) та низки публікацій і статей, з актуальних питань зазначеного напрямку досліджень.

2011–2015 рр.
«Етнокультурні спільноcті на території України»

Керівники: д.і.н. Д. Н. Козак та д.і.н. Б. В. Магомедов.
Резюме: Впродовж виконання планової теми по дослідженню етнокультурних спільнот на території України у І тис. н.е. досліджувалися актуальні проблеми зарубинецької та зубрицької культур та пізньозарубинецьких пам’яток, вельбарської, черняхівської культури, слов’янських культур епохи раннього середньовіччя. Дослідження супроводжувалися численними археологічними експедиціями. Здобуто і введено в науковий обіг значний обсяг нових археологічних джерел. Проведено масштабні роботи з охорони археологічної спадщини України: рятівні розкопки, експертизи земельних ділянок та ін. Розпочато роботу по створення єдиного реєстру нововиявлених пам’яток археології України. Систематизація та всебічний аналіз джерельної бази дозволив виявити важливі особливості, тенденції і закономірності культурно–історичних процесів на території України і ,зокрема, в проблемі етногенезу слов’ян І тис. н.е. Принципово нові рішення запропоновані в галузях історико-культурних реконструкцій, періодизації, культурної диференціації та датуванні пам’яток І тис. н. е.

2008–2010 рр.
«Історико–культурні процеси на території України в I тис. н.е.»

Керівник: д.і.н. Д. Н. Козак.
Резюме: Тема продовжила цикл досліджень етноархеологічних спільностей Південно-Східної Європи І тис. н.е. Завдяки удосконаленню методики пошукового процесу, з’явилася можливість обробити та систематизувати на сучасному рівні численні матеріали, отримані в ході археологічних розкопок на поселеннях і поховальних пам’ятках І тис. н.е. Українського Полісся та Лісостепу, поєднавши ці специфічні матеріали із даними писемних джерел, історичної антропології, палеоботаніки та археозоології. Узагальнення археологічних матеріалів дало змогу простежити становлення і розвиток етносоціальних спільностей, репрезентованих археологічними культурами ПівденноСхідної Європи та дослідити особливості і закономірності історикокультурного розвитку, реконструювати світогляд і господарськопобутовий уклад, насамперед, давньослов’янських племен.

20052007 рр.
«Матеріали до археологічної карти України І тис. н.е.»

Керівник: д.і.н. Д. Н. Козак.
Резюме: Тема мала на меті всебічний аналіз археологічних матеріалів І тис. н. е., отриманих протягом останніх років та нагромаджених в попередній час, узагальнення матеріалів поселень і могильників, їх систематизація, картографування та введення у науковий обіг. Це дало змогу простежити становлення і розвиток етносоціальних спільностей, репрезентованих археологічними культурами ІІІ ст. до н.е. — IX ст. н.е. і відтворити динаміку заселення різних регіонів України.

20022004 рр.
«Давні слов’яни і античний світ»

Керівник: д.і.н. Д. Н. Козак.
Резюме: Тема мала на меті аналіз і систематизацію археологічних матеріалів, які дають змогу визначити головні прояви античної традиції у давньослов’янських культурах України, насамперед, південному ареалі черняхівської культури, та розробити шляхи підходу та методику дослідження проблеми взаємодії слов’ян з античним світом. Це дає змогу конкретизувати напрямки і характер взаємозв’язків давніх слов’ян з античним світом, реконструювати етнокультурні процеси, які мали місце в історії стародавнього населення України.

20002004 рр.
«Археологічні джерела до вивчення народів ПівденноСхідної Європи в I тис. н.е.»

Керівник: член–кореспондент НАН України, д.і.н. В. Д. Баран.
Резюме: Тема мала на меті всебічний аналіз археологічних матеріалів I тис. н.е., отриманих вітчизняними і іноземними вченими протягом останніх десятиліть та нагромаджених в попередній час, узагальнення матеріалів поселень і могильників окремих регіонів України та деяких категорій археологічних знахідок, що дає змогу простежити становлення і розвиток етносоціальних спільностей, репрезентованих археологічними культурами ПівденноСхідної Європи.

19951999 рр.
«Слов’яни і неслов’янські племена на території України від рубежу н.е. до раннього середньовіччя
»

Керівник: член–кореспондент НАН України, д.і.н. В. Д. Баран.
Резюме: Основною метою і завданням роботи є всебічне дослідження взаємовідносин в економічній, політичній та культурній сферах між давньослов’янським населенням і оточуючими племенами, розробка хронології і окремих археологічних комплексів і пам’яток в цілому, реконструкція господарськопобутового укладу та світогляду населення. Розробка означених проблем має важливе значення для відтворення загального історичного та культурного розвитку не лише давніх слов’ян, але й тих етнічних груп, які з ними контактували протягом І тис. н.е.

19901994 рр.
«Матеріальна культура і проблеми соціальноекономічного розвитку давніх слов’ян
»

Керівник: член–кореспондент НАН України, д.і.н. В. Д. Баран.
Резюме: Дослідження мало на меті відтворення і ґрунтовий аналіз соціальноекономічних та культурноісторичних процесів у східнослов’янському середовищі рубежу та І тис. н.е. В ході виконання теми проводились дослідження археологічних пам’яток І тис. н.е. на території України.