2017–2021 рр. 
«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації: археологічна карта другої половини ХІІІ — початку XVIII ст.»

Керівник: член–кореспондент НАН України, д.і.н. О. П. Моця.
Резюме: Метою й змістом роботи є збір, реєстрація у базі даних, картографування та систематизація усіх пам’яток післямонгольських та козацьких часів в межах території сучасної України; створення деталізованої, методично й технічно виконаної сучасної карти й бази даних по пам’яткам другої половини ХІІІ — початку XVIІІ ст., яка у перспективі стане фундаментальним базисом для розгляду, реконструкції та оцінки усіх основних аспектів історичного процесу як у пізньосередньовічні часи, так і у часи раннього модерну: соціально–економічних, демографічних, етнокультурних, військово–політичних та інших.
Результатом виконання запропонованої теми стане спеціально розроблена і складена археологічна карта археологічних пам’яток післямонгольського та козацького часу на території України і відповідна їй інформаційна база даних. Таке зведення максимально повної інформації по усіх відомих в науці пам’ятках часів пізнього середньовіччя і раннього модерну здійснюється вперше на основі опрацювання всього обсягу наявних наукових публікацій, архівних матеріалів та введення до наукового обігу матеріалів сучасних авторських польових досліджень.
Планується проведення археологічних досліджень та введення до наукового обігу численних археологічних матеріалів, отриманих в ході археологічних досліджень археологічних пам’яток другої половини ХІІІ — початку XVIІІ ст. Крім польових досліджень планується написання кількох узагальнюючих праць (індивідуальних та колективних монографій) та низки публікацій і статей, з актуальних питань зазначеного напрямку досліджень.
Дана тема є логічним продовженням попередньої теми виконуваної цим же колективом авторів протягом 2012-2016 рр.: «Матеріальна основа давньоруської цивілізації: археологічна карта південноруських земель ІХ–ХІІІ ст.».

2012–2016 рр.
«Матеріальна основа давньоруської цивілізації: історико–археологічна карта»

Керівники: член–кореспондент НАН України, д.і.н. О. П. Моця.
Резюме: Результатом виконання теми стала спеціально розроблена і складена археологічна карта давньоруських пам’яток на території сучасної України та відповідна їй інформаційна база даних. В ході дослідження аналізувався світовий досвід й залучалися найбільш ефективні елементи подібних систем. На сьогодні база даних нараховує 5 000 археологічних пам’яток Х — І половини ХІІІ ст. Тим самим, отримано принципово нову якісно–кількісну картину і детальну карту розповсюдження всіх типів давньоруських археологічних пам’яток. Виконання теми стало можливим завдяки збору та обробці безпрецедентно великих за обсягом та складністю масивів даних: опублікованих джерел, архівних та фондових документів, пам’яткоохоронної документації. Реєстрація, систематизація та аналіз зібраного матеріалу спонукали до розробки і вдосконалення структури опису та фіксації інформації про археологічні пам’ятки і вдосконаленню методик й процедур аналізу археологічної інформації.
В ході реалізації теми виконавці проводили польові дослідження з метою поповнення джерельної бази та перевірки інформації про вже відомі пам’ятки. Здобуто і введено до наукового обігу значний обсяг нових археологічних джерел. Виконавцями осмислювалися й узагальнювалися різноманітні аспекти наукової теми, присвячені проблемам культурних і цивілізаційних взаємодій суспільств середньовіччя, виникнення та розвитку міст і сіл, формування матеріальної культури і способів господарювання, складання етнокультурних та соціально–майнових основ давньоруської цивілізації. Ці питання знайшли відображення у підготовлених й надрукованих виконавцями наукових працях: 11 індивідуальних та 3 колективні монографії, 8 розділів у 3–х колективних монографіях, 4 збірки наукових праць, 204 наукові публікації.
Отримана в результаті виконання НДР база даних може стати основою програми по обліку та збереженню історико–культурного національного надбання і охороні археологічних пам’яток України. Монографії та статті, підготовлені й видані відповідальними виконавцями за час виконання теми можуть бути використані при підготовці фундаментальних праць з історії Русі–України, розділів підручників для середніх шкіл та вищих навчальних закладів, підготовки експозицій музеїв.

2007–2011 рр.
«Пам’ятки середньовічної України: історикоархеологічні дослідження»

Керівник: член–кореспондент НАН України, д.і.н. О. П. Моця.
Резюме: В результаті виконання теми було зібрано, систематизовано та проаналізовано значний обсяг середньовічних археологічних пам’яток території України, відкритих і досліджених протягом останнього десятиліття.
Комплексне вивчення середньовічних археологічних пам’яток різних регіонів України узагальнює результати проведених виконавцями польових досліджень із залученням даних спеціальних палеоекологічних та історикотехнологічних аналізів, експериментального моделювання та спеціального вивчення всього комплексу писемних джерел в руслі обраної тематики. Отримані результати є важливою джерельною базою для з’ясування шляхів виникнення, ранніх етапів становлення та подальшого розвитку давньоруського та середньовічного населення України.
Дослідження малих міст, стольних градів, городищ, поселень та могильників суттєво доповнює та змінює існуючі уявлення про матеріальну та духовну культуру міського і сільського населення стародавньої України в цілому. Дослідження особливостей і закономірностей заселення в окремих регіонах є науковою основою для реконструкції господарськопобутового укладу, культури та світогляду давнього населення УкраїниРусі.
Наукові здобутки, отримані в результаті виконання теми, дозволяють окреслити напрямки майбутніх досліджень у розробці проблем виникнення давньоруської та середньовічної української державності, генезису та розвитку середньовічної матеріальної культури населення УкраїниРусі.

2002–2006 рр.
«Археологічні дослідження середньовічних міст України VIIIXVII ст.»

Керівник: д.і.н. О. В. Сухобоков, член–кореспондент НАН України, д.і.н. О. П. Моця.
Резюме: Проблематика досліджень даної теми охоплювала широке коло проблемних питань, пов’язаних з вивченням процесів утворення міст, типології міських та укріплених населених пунктів, їх ролі та значення в регіональних та загальних системах заселення. Вивчалися проблеми матеріальної культури міст різного рівня, особливостей культури міського мешкання, окремі аспекти ремісничої діяльності міського населення. Дослідження матеріальної культури і ремесла міст та городищ велося у порівнянні з особливостями хронологічно-синхронного ремесла та побуту мешканців тогочасного села. Спеціальні дослідження присвячувалися маловивченим складним особливостям міської фортифікації, планування міської території, особливостям забудови. Окремо вивчалися роль та значення укріплених міських населених пунктів у загальній системі заселення і їх зв’язок з сільською округою та відповідними поховальними пам’ятками.

1998–2002 рр.
«Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель)»

Керівник: д.і.н. О. П. Моця.
Резюме: Історія селянства  одна з головних тем в дослідженні епохи феодалізму, оскільки воно демографічно домінувало і складало головну частку виробничого потенціалу тогочасного суспільства. Під вільним сільським населенням феодального суспільства розуміється маса дрібних сільських безпосередніх виробників, котрі вели індивідуальне господарство власними силами і засобами виробництва та ще не потрапили в приватну залежність, а лише в державну.
Село лише іноді згадується на сторінках письмових джерел. Тому важливе значення для дослідження сільської проблематики мають археологічні матеріали і дані суміжних дисциплін. Роботи останніх часів дозволили у дослідженні цього питання вийти на новий рівень накопичення інформації, що, в свою чергу, поставило нове завдання підготувати узагальнюючу працю, в якій би були висвітлені основні аспекти сільського тогочасного життя: необхідно розкрити такі важливі проблеми як встановлення в загальних рисах системи заселення в давньоруський період, історії населення південноруських земель, рівень розвитку землеробства, скотарства, промислів, ремесла та торгівлі. Важливими є питання реконструкції забудови поселень, дослідження суспільних відносин, встановлення рівня культурного розвитку на селі та деякі інші аспекти життя більшості люду в ті часи.
Найважливішим і найвагомішим результатом закінченої планової теми є підготована виконавцями до друку колективна монографія «Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель)», обсягом 29 др. арк. Колективна монографія вводить до наукового обігу новітні дуже важливі і оригінальні авторські археологічні матеріали і визначається низкою наукових новацій та особливостей. Новим у даній праці є реалізований тут комплексний підхід до вивчення давньоруського села, який означує якісно новий наступний етап у дослідженні давньоруського села.

1997–2001 рр.
«Укріплені поселення середньовіччя на Україні (Середньовічні городища Центральної України VIIIXVII ст.)»

Керівник: д.і.н. О. В. Сухобоков.
Резюме: 

1993–1997/8 рр.
«Південноруське село (зведення археологічних, антропологічних та палеоботанічних матеріалів)»

Керівник: д.і.н. О. П. Моця.
Резюме: 

Планові теми Сектору давньоруської археології (19861996)

На момент створення сектору давньоруської та середньовічної археології у 1986 р. співробітниками виконувалась тема «Південна Русь та її сусіди в IX–XIV ст.» («Южная Русь и ее соседи в IX–XIV вв.»). В подальшому співробітниками сектору в межах планових наукових тем розроблялась декілька наукових напрямків:

— дослідження давньоруського села, планові теми:

• Історико–археологічне вивчення південно–руського села (Південноруське село IX–XIV ст.) (1988–1990, керівник – д.і.н. О. П. Моця);
• Матеріальна культура давньоруського села IX–XIІІ ст. (Нові археологічні дослідження південноруського села IX–XIІІ ст.) (1991–1992, керівник – д.і.н. О. П. Моця);
• Південноруське село (зведення археологічних, антропологічних та палеоботанічних матеріалів) (1993–1997/8, керівник – д.і.н. О. П. Моця);

— дослідження середньовічних укріплень, планові теми:

• Змієві вали Середнього Подніпров’я (закінчена 1988 р., керівник – д.і.н. М. П. Кучера);
• Троянові вали Середнього Подністров’я (1988–1990, керівник – д.і.н. М. П. Кучера);

— дослідження літописних міст та городищ України, планові теми:

• Укріплені поселення IX–XVІІ ст. на території України (1991–1993, керівник – д.і.н. М. П. Кучера);
• Дослідження укріплених поселень VIII–XVII ст. на території України (1994–1996, керівник – д.і.н. М. П. Кучера).

Значна увага приділялася також південно–руським поховальним пам’яткам (О. П. Моця) та створенню «Зводу пам’яток історії та культури» (М. П. Кучера, О. В. Сухобоков).