2020-2024 рр.
«Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України як історичне джерело»

Керівник: к.і.н. Т. М. Шевченко

Метою науково-дослідного проекту є дослідження і презентація колекцій Наукових фондів Інституту археології як потужної джерельної бази для історичних реконструкцій. Колекції, зібрані роботами сотень експедицій за період понад 80 років археологічних робіт на усій території України, потребують постійної роботи зі збереження, обліку і дослідження, яку здійснюють виконавці НДР.

Знахідки, що зберігаються в Наукових фондах, є свідками давньої історії України від кам’яного віку до Нового часу, тож наукові дослідження в межах проекту здійснюватимуться за наступними напрямами: 

  • Північно-Західне Причорномор’я за античної доби;
  • приватні пожертви в громадські святилища античних центрів Північного Причорномор’я;
  • пам'ятки скіфського часу Північного Причорномор'я;
  • матеріальна культура населення Північно-Західного Причорномор’я доби пізнього середньовіччя – раннього модерного часу;
  • археологічні джерела до вивчення історії Південної Русі;
  • археологічні пам’ятки Середнього та Нижнього Подніпров’ְя доби Середньовіччя і Нового часу;
  • археологічні знахідки з дорогоцінних металів, нумізматики та сфрагістики.

2017-2019 рр.
«Пам’ятки матеріальної культури давнього населення України в колекціях наукових фондів Інституту археології НАН України»

Керівник: к.і.н. Н. О. Сон

Метою проекту є всебічне наукове дослідження матеріалів колекцій наукових фондів ІА НАНУ і поповнення електронної інформаційно-наукової бази про них. Результатом виконання запропонованого проекту стане введення до наукового обігу інформації про матеріальну культуру археологічних пам’яток, колекції з розкопок яких зберігаються у наукових фондах Інституту археології НАН України. Особлива увага буде приділена колекціям, що походять з розкопок до 80-х рр. ХХ ст., документація яких є неповною. Джерельна база проекту охоплюватиме як окремі виняткові знахідки, так і цілі колекції з археологічних розкопок. Для ряду колекцій передбачається створення детальних попредметних описів, що значно поліпшить можливості їх наукового опрацювання і закладе підвалини нових перспективних досліджень. Крім того, планується видання тематичної збірки, а також написання кількох монографій та низки публікацій і статей з актуальних питань зазначеного напрямку досліджень.

2012-2016 рр.
«Науковий облік, обробка та дослідження археологічних колекцій наукових фондів та матеріалів наукового архіву ІА НАНУ»

Керівник: к.і.н. Н. О. Сон

Мета роботи — розробка і впровадження у наукову практику сучасних методів впорядкування археологічних джерел і архівних даних та створення відповідних інформаційних каталогів. Особливу увагу спрямовано на систематизацію археологічних колекцій 40-60-х рр. ХХ ст., а також продовження створення інформаційної системи за археологічними джерелами, які поповнюють щорічно Наукові фонди. Дослідження, впорядкування та опис фотоматеріалів Наукового архіву надає можливість подальшого використання археологічних матеріалів та даних, зібраних у Наукових фондах та Науковому архіві як джерел для вивчення давньої історії України.
Наслідком проведених робіт стало суттєве поповнення електронної науково-інформаційної бази наукових фондів, завдяки чому вдосконалено облік матеріалів, а отже, умови зберігання та функціонування. База включає основні паспортні дані за колекціями: місцезнаходження пам’ятки, автор і час дослідження, культурна належність матеріалів і топографічний покажчик розташування колекції у розділі; а також іншу важливу для роботи з матеріалами інформацію: датування, тип пам’ятки, вид досліджень, обсяг матеріалів у колекції тощо. Укладено каталоги й інформаційні реєстри експозиційних матеріалів, науково-інформаційні топографічні показники по розділах наукових фондів і електронні каталоги наукових звітів, дисертацій та інших матеріалів, що зберігаються в науковому архіві. Крім того, прийнято і оброблено 147 колекцій, підготовано наукові описи колекцій попередніх років, що не було здано до фондів; поповнено і каталогізовано матеріали для експозицій тимчасових виставок; відібрано та паспортизовано матеріали для консервації та реставрації археологічних знахідок. Опубліковано 3 збірки матеріалів досліджень (2012, 2014, 2016), де введено до наукового обігу знахідки різних історичних періодів, які зберігаються в наукових фондах. Опубліковано 3 наукові монографії.
Результати науково-дослідних робіт використані у роботі з археологічними і архівними джерелами, під час підготовки каталогів археологічних матеріалів; створенні експозицій і виставок в археологічних, історичних та краєзнавчих музеях і заповідниках; оформленні супровідної документації для передачі матеріалів до фондосховища. Доробок співробітників відділу може бути використаний під час написання наукових статей, публікацій тощо.

2007-2011 рр.
«Наукова систематизація, облік та практичне використання інформаційного потенціалу наукових фондів та наукового архіву ІА НАНУ»

Керівник: к.і.н. Н. О. Сон

Метою дослідження було вдосконалення наукової систематизації, обліку та інформатизації наукових фондів і архіву ІА НАНУ для забезпечення їх збереження та практичного використання їх інформаційного потенціалу. Після завершення робіт по перевезенню колекцій до нового фондосховища була необхідність провести облік та систематизацію матеріалів. Проведення цих робіт дало змогу забезпечити практичне використання археологічних артефактів, як повноцінної джерелознавчої бази із археології та давньої історії України.

Наслідком проведених робіт стало створення електронної науково-інформаційної бази наукових фондів, завдяки чому вдосконалено облік матеріалів, а отже умови зберігання та функціонування. База включає основні дані за колекціями: місцезнаходження пам’ятки, автор і час дослідження, культурна належність матеріалів і топографічний покажчик розташування колекції у розділі. Укладено інформаційні реєстри експозиційних матеріалів, науково-інформаційні топографічні показники по розділах наукових фондів і електронні каталоги наукових звітів, дисертацій та інших матеріалів, що зберігаються в науковому архіві. Крім того на постійне зберігання прийнято понад 60 колекцій, підготовано документацію для колекцій попередніх років, які не були здані в фонди; відібрано матеріал для експозицій тимчасових виставок (Україна, Італія, Австрія, Німеччина, Угорщина); відібрано та підготовано матеріали для реставрації й апробації. Опубліковано каталог колекцій наукових фондів (2007) і матеріали досліджень за цими колекціями (2010), де введено до наукового обігу матеріали різних історичних періодів, які зберігаються в наукових фондах.