20142018 рр.
«Північне Причорномор’я в античний час: історія, економіка, населення, культура»

Керівник: член-кореспондент НАНУ С. Д. Крижицький

Фундаментальна тема.
Виконання теми спрямоване на системне продовження багаторічних досліджень античної археології Північного Причорномор’я задля отримання якісно нових знань в галузі історії давнього населення України. Залучення до повноцінного наукового використання матеріалів археологічних пам’яток античної доби та доповнення цих специфічних матеріалів даними і методиками з інших дисциплін (писемних джерела, антропології, природничих наук та ін.) є актуальним завданням. Вкрай необхідними залишаються поповнення, систематизація та інтерпретація матеріалів з ряду відомих пам‘яток цього часу, зокрема городища Ольвія та поселення на острові Березань і їх периферії. Ціллю наукового дослідження є вивчення культурно-історичного та соціально-економічного розвитку населення Північного Причорномор‘я, особливо його зони Нижнього Побужжя, що знайшло відображення в області матеріальної культури, релігійних та світоглядних уявлень та у поховальному обряді мешканців античних міст цього регіону та їх оточення.

Індивідуальні розділи:

С.Д. Крижицький. Архітектура і археологія.

А.В. Буйських. Східногрецька, лаконська та коринфська кераміка з Березані (за матеріалами розкопок В.В. Лапіна).

С.Б. Буйських. Антична хора Північного Причорномор‘я.

О.Є. Буравчук. Елліністична розписна кераміка Ольвії.

Н.О. Гаврилюк. Економіка Ольвійського поліса VII-II ст. до н.е..

А.В. Івченко. Земляні склепи некрополя Ольвії.

А.В. Каряка. Дослідження античності у ВУАК / Інституті археології НАН України у довоєнний період (за матеріалами Наукового архіву Інституту).

В.В. Крутілов. Ремісниче виробництво Березанського поселення (металовиробництво, гончарство).

О.Г. Кузьміщев. Антична археологія Північно-Західного Причорномор‘я наприкінці XIX – початку XX сторіччя.

О.В. Маркова. Кістяні вироби з Ольвії та Березані.

Т.О. Назарова. Населення Ольвії та Березані за антропологічними даними.

М.В. Новиченкова. Римський військово-політичний вплив у Північному Причорномор‘ї (за матеріалами пам‘яток Південної  Таврики) другої половини 1 ст. до н.е. – 2 ст. н.е..

Д.М. Хмелевський. Обороні споруди Римської цитаделі Ольвії.

2009–2013  рр.
«Античні держави Північного Причорномор’я: джерелознавство та історіографія»

Керівник: член-кореспондент НАНУ С. Д. Крижицький

Фундаментальна тема.
Виконання теми спрямоване на залучення до наукового обігу нової повноцінної інформації з цілого ряду пам’яток доби античності, досліджені у минулі роки на теренах Північного Причорномор‘я, збагачення джерельної бази шляхом проведення нових археологічних досліджень на пам‘ятках регіону. Ціллю дослідження є вивчення культурно-історичного та соціально-економічного розвитку населення Північного Причорномор‘я, особливо його зони Нижнього Побужжя, що знайшло відображення в матеріальній культурі, релігійних і світоглядних уявлень та у поховальному обряді мешканців античних міст цього регіону і їх оточення; актуальними залишаються поповнення, систематизація та інтерпретація матеріалів з городища Ольвія та поселення на острові Березань і їх периферії.

Індивідуальні розділи:

С.Д. Крижицький, А.В. Буйських, А.В. Каряка. Ольвія. Зведені і схематичні плани античних будівель (експедиція ІА НАНУ). Архітектурні деталі. Реконструкціїї;
А.С. Русяєва. Нариси історії духовної культури Ольвії Понтійської;
В.М. Зубар. Історія археологічного вивчення Херсонеса-Херсона (1914-1991 рр.). Люди, розкопки, дослідження;
Н.О. Гаврилюк. Ліпна кераміка античних центрів Північного Причорномор’я VI-III ст. до н.е.;
С.Б. Буйських. Антична хора в Нижньому Побужжі. Підсумки та перспективи досліджень;
В.В. Крапівіна. Діпінті та графіті на амфорах з Ольвії перших століть н.е. (у співавторстві з П.Д. Діатроптовим); Ольвія у I-IV ст. н.е.;
А.В. Буйських Керамічні комплекси Ольвії архаїчного часу (за матеріалами ділянки Р-25);
В.А. Кутайсов Міста, поселення та могильники Північно-Західного Криму за античної доби (археологічна карта);
В.В. Крутілов Матеріальна культура античної Березані;
Д.М. Хмелевський Свинцеве виробництво Березанського поселення, Ольвії та її периферії;
В.І. Назарчук Парадний столовий посуд та його роль у давньогрецькому суспільстві (за матеріалами Ольвії);
А.В. Івченко. Нові матеріали з розкопок античних некрополів Нижнього Побужжя;
О.В. Маркова. Кістяні вироби з Ольвії;
І.С. Вітрик. Каталог монет з Ольвії;
Т.О. Назарова. Населення Ольвії за антропологічними даними;
О.Є. Буравчук. Аттична червонофігурна кераміка з Ольвії.

2004–2008  рр.
«Античний поліс. Нові дослідження і матеріали»

 

Керівник: член-кореспондент НАНУ С. Д. Крижицький

Фундаментальна тема.
Мета наукового дослідження полягає у дослідженні на сучасному рівні проблем античного полісу у Північному Причорномор’і. Шляхом аналізу новітніх археологічних джерел планується простежити актуальні питання всебічного розвитку міста-держави античної доби на півдні України. Актуальність теми обумовлена сучасним рівнем дослідження Ольвії, накопиченням різноманітного матеріалу, вивченням і розробкою багатьох проблем її історії, що й ставить за необхідне питання матеріального відтворення історії міста — музея просто неба. В результаті розробки концепції і методів втілення її в життя покладені основи музеєфікації міста Ольвії, його планування, особливостей будівництва. Нп підставі цього планується творення лапідаріїв, які будуть відображати окремі аспекти діяльності мешканців міста. На підставі реконструкції фахівців запропоновано повністю зробити окремий будинок ольвіополіта з метою експонування. В рамках теми окремо досліджено реконструкцію містобудівельного плану Таврійського Херсонесу, побудованого за регулярною т.зв. гіпподамвою схемою планування, доведено її появу разом із створення полісу в дорійському Херсонесі в кінці епохи класики. Досліджено питання греко-варварської взаємодії в Нижньому Подніпров’ї і в Західній Тавриці.

Індивідуальні розділи:

С.Д. Крижицький, В.В. Крапівіна, А.С. Русяєва, А.В. Буйських, В.В. Крутілов. Колективна монографія «Нижнє місто Ольвії»;
В.М. Зубар. Херсонес в V – середині I ст. до н.е. Основні тенденції історичного розвитку;
А.С. Русяєва. Граффіті Ольвії Понтійської;
М.В. Скржинська. Міфи та реальність у відображенні пам”яток мистецтва з Північного Причорномор”я;
Гаврилюк Н.О. Ольвійський поліс і нижньодніпровські городища IV ст. до н.е. – II ст. н.е.;
С.Б. Буйських. Проблема греко-варварських взаємодій в Нижньому Побужжі в період грецької колонізації;
В.В. Крапівіна. Ольвія в III-IV ст. н.е.;
В.О. Кутайсов. Античний театр в Херсонесі;
А.В. Буйських. Архітектура Херсонеса IV-I ст. до н.е.;
В.В. Назаров. Керамічний комплекс з розкопок Березанського теменоса;
В.І. Назарчук. Аттичний імпорт з розкопок Нижнього міста Ольвії;
Е.А. Кравченко. Варварське населення і територіальна експансія Херсонеса в VI-III ст. до н.е.;
І.С. Вітрик. Каталог виробів із дорогоцінних металів з Ольвії.

19992003  рр.
«Духовна та матеріальна культура давнього населення України за античної доби»

 

Керівник: член-кореспондент НАНУ С. Д. Крижицький

Фундаментальна тема.
Вперше здійснене комплексне дослідження актуальних проблем матеріальної і духовної культури давнього населення півдня сучасної України з VI ст. до н.е. по V ст. н.е. на підставі новітніх археологічних джерел, здобутих в результаті розкопок античних міст і поселень Північного Причорномор”я останніх десятиліть; окремо розглянуті питання духовного розвитку населення Ольвійського поліса. До виконання теми залучено інформацію, отриману в результаті попередніх розкопок Ольвії, Березані та поселень хори Ольвії, яку критично осмислено та проаналізовано. Написано низку узагальнюючих індивідуальних і колективних монографій, присвячених різноманітним аспектам розвитку матеріальної і духовної культури античних держав Північного Причорномор’я, зокрема, ольвії, Херсонесу, поселень їх периферії.

Індивідуальні розділи:

А.С. Русяєва. Релігія понтійських еллінів античної епохи;
В.М. Зубар. Проникнення і утвердження християнства в античних державах Північного Причорномор'я; Римська військова присутність в Тавриці;
В.М. Зубар, В.В. Крапівіна. Корпус латинських написів Північного Причорномор'я;
Г.О. Пашкевич. Сільське господарство античних міст Північного Причорномор'я (за даними палеоботанічних досліджень;
М.В. Скржинська. Релігійні свята в античних містах Північного Причорномор’я та їх зв’язки з відправленням культів у Елладі;
С.Б. Буйських. Бейкуш – святилище Ахілла на ольвійській хорі архаїчної доби;
А.В. Буйських. Стилі в античній архiтектурі Пiвнiчного Причорномор’я;
О.П. Журавльов. Тваринництво та мисливство в Ольвійській державі перших сторіч нашої ери;
Ю.І. Козуб. Некрополь Ольвії римської доби;
М.М. Ієвлев. Основні напрямки розвитку сільського господарства Ольвійської держави в світлі палеокліматичних змін на основних етапах його розвитку;
В.В. Назаров. Теменос Борисфена;
В.І. Назарчук. Аттичні матеріали із звалища східного схилу Ольвії (за матеріалами ділянки Т-3”).

19941998  рр.
«Проблеми історії та культури населення Північного Причорномор’ в античну епоху»

 

Керівник: член-кореспондент НАНУ С. Д. Крижицький

Фундаментальна тема.
Головна мета роботи полянає в розробці актуальних проблем історії та культури населення, що мешкало на обширних територіях півдня сучасної України в VI ст. до н.е. – VI ст. н.е. Вперше на новому рівні були вивчені проблеми взаємовідносин між населенням античних держав Північного Причорномор’я та оточуючими племенами в галузі політики, культури, військової справи. На підставі вивчення широкого кола археологічних джерел розглянуті політичні та соціально-економічні аспекти розвитку Боспорської держави у доримський час та в перші ст. н.е.; запропонована нова оцінка проблеми демографічного розвитку античного поліса на прикладі Ольвії. Значна частина дослідження побудована на залученні широкого кола новітніх археологічних джерел, що походять з розкопок, які проводяться співробітниками в Ольвії та на острові Березань. У дослідженні використані методи природничих наук.

Індивідуальні розділи:
В.О. Анохін. Історія Боспора Кіммерійського;
В.М. Зубар. Рабство в античних державах Північного Причорномор’я. Спроба моделювання соціально-економічних процесів на прикладі Боспорського царства;
А.С. Русяєва. Грецькі, скіфські та сарматські діячі (проблема культурно-політичних контактів і взаємозв’язків;
А.С. Русяєва, В.М. Отрешко. Населення Ольвії;
В.М. Отрешко. Демографія;
М.В. Скржинська. Розписні вази VI-IV ст. до н.е. як джерело знайомства греків Північного Причорномор’я з культурою Еллади;
В.В. Крапівіна. Культурно-хронологічні комплекси Ольвійської держави перших сторіч нової ери (порівняльний аналіз);
С.Б. Буйських. Фортифікація Північного Причорномор’я за античної доби;
Н.О. Лейпунська. Амфори з ольвії VI-I ст. до н.е.;
А.В. Буйських. Метрологія в будівництві та архітектурі Північного Причорномор’я;
В.І. Назарчук. Аттична кераміка як джерело з історії Нижнього Побужжя в VI-V ст. до н.е. (за матеріалами Березані);
В.В. Назаров. Гідроархеологічна карта Чорноморської акваторії України;
Г.О. Пашкевич. Реконструкція складу кульутрних рослин населення Північного Причорномор’я в античну епоху;
О.П. Журавльов. Остеологічні матеріали із закритих комплексів Ольвії.

19921994  рр.
«Антична культура Північного Причорномор’я»

 

Керівник: член-кореспондент НАНУ С. Д. Крижицький

В темі узагальнено та досліджено: особливості монументальної архітектури та інтер’єрний живопис в громадськиї та приватних будинках в Північному Причорномор’ї; організацію побуту та прикладного мистецтва; трансформацію полісної соціально-політичної структури, поширення культів східного походження; варваризацію населення, релігійний синкретизм і тенденції монотеїзму; значення музики і театру в приватному і громадському житті стародавніх греків, роль музики та освіти, виникнення театру в Греції та в колоніях; матеріали по структурі та складу війська, особливості тактики та прийоми ведення бойових дій; комплекс озброєння, військово-морський флот в Північному Причорномор’ї в 6 ст. до н.е. – 4 ст.н.е.

Індивідуальні розділи:
С.Д. Крижицький. Архітектура і монументальний живопис;
А.С. Русяєва. Політика, дипломатія. Найдавніша демократія на території України; Мова, писемність, освіта, грошова і лінійно-вагова системи; Гаукові знання, риторика, літературна творчість; Образотворче мистецтво; Естетичні уявлення; Релігія і культи,календарні релігійні свята і обряди; Культурні взаємовідносини з античними державами і сусідніми племенами; Античні мотиви в українській культурі;
С.Д. Крижицький, А.С. Русяєва. Вклад північнопонтійських еллінів в скарбницю античної культури; культурна спадщина античної цивілізації.
М.В. Скржинська. Фольклор; Прикладне мистецтво та побут; Музична культура і театр;
В.М. Зубар. Проникнення і утвердження християнства;
С.Б. Буйських. Військове мистецтво;
В.В. Крапівіна. Прикладне мистцтво і побут.

19921993  рр.
«Археологічні джерела з розкопок античних міст та поселень Північного Причорномор’я»

 

Керівник: член-кореспондент НАНУ С. Д. Крижицький

Тема складається з трьох розділів: Археологічні матеріали з розкопок на території Ольвійського поліса (проведено суцільне картографування пам’яток, що примикали до кордонів Ольвійського поліса, встановлено межі ближньої та дальньої хори); матеріальна культура Борисфена; залучено до обігу нові матеріали з історії та культури Боспора, Херсонеса та Тіри; вперше на новому рувні здійснено аналіз соціально-економічної структури Херсонеського полісу з особливим акцентом на товарно-грощові і земельні відносини. Подано характеристику природнього середовища Нижнього Побужжя; виділено житло на хору часу освоєння регіону; їх структура; проаналізовані елементи благоустрою поселень; узагальнено 20-річні дослідження культових споруд Західного теменосу Ольвії. Результати дослідження містяться у суттєвому поповненні бази археологічних джерел як основи для розвитку сучасних знань з історії та культури античних держав Північного Причорномор’я.

Індивідуальні розділи:
С.Д. Крижицький, А.С. Русяєва, В.М. Зубар, В.В. Крапівіна. Колективна монографія «Історія давнього населення України»;
С.Д. Крижицький. Реконструкція храму Аполлона Лікаря;
В.О. Анохін. Нумізматичні і епіграфічні данні з історії Боспора;
С.Б. Буйських, В.М. Отрешко. Археологічна карта контактної зони Ольвійського поліса;
М.В. Скржинська. Побут населення Ольвії та Борисфена;
С.Б. Буйських. Побут населення сільської округи Ольвії;
А.С. Русяєва. Культові комплекси Західного теменоса Ольвії;
В.В. Крапівіна. Скляні посудини з Ольвії;
В.В. Назаров. Предмети озброєння;
А.С. Русяєва, С.Д. Крижицький, В.В. Назаров, В.М. Отрешко, В.В. Крапівіна, В.І. Назарчук, М.В. Русяєва, В.О. Анохін; Т.О. Назарова. Матеріальна культура Борисфена.
В.О. Анохін. Нумізматичні та епіграфічні дані з історії Боспора;
М.В. Скржинська. 34 і 35 речі Демосфена.
В.М. Зубар. Нарис соціально-економічного розвитку Херсонеської держави; Херсонес Таврійський в античну епоху;
А.В. Буйських. Архітектурні деталі з Тіри, Ольвії, Херсонеса.
Н.О. Сон. Керамічні комполекси Тіри (з розкопок автора).

19871991  рр.
«Проблеми історії та культури античних міст Північного Причорномор’я в V ст. до н.е. — IV ст. н.е.»

 

Керівник: член-кореспондент НАНУ С. Д. Крижицький

Фундаментальна тема.
Тема є підсумком багатьох накопичених за останні півтора і більше десятків років розробок з найбільш актуальних питань античної історії та історії культури; докладно висвітлено основні етапи життя Ольвії в перші ст.н.е.; жержавний устрій, етнічний та соціальний склад населення; духовну культуру; сільське господарство; ремесла, торгівлю. Подано окремі історичні розробки по всіх головних північнопричорноморських античних державах: Боспору, Херсонесу, Ольвії, Тірі; висвітлено взаємодію цих держав з Римом; конкретизовано важливі аспекти життя цих міст в перші ст.н.е. хз урахуванням римської експансії; подано перший в історіграфії досвід вивчення архітектури всіх типів споруд в Тірі, ольвії, Херсонесі.

Індивідуальні розділи:
С.Д. Крижицький, А.С. Русяєва, В.О. Анохін, С.Б. Буйських, М.В. Скржинська, В.В. Крапівіна. Антична держава Ольвія у перші століття нашої ери;
В.О. Анохін, В.М. Зубар, В.В. Крапівіна, Н.О. Сон. Північне Причорномор’я та Рим;
А.С. Русяєва. Релігія і культи античної Ольвії;
М.В. Скржинська, С.Б. Буйських, Н.О. Лейпунська. Побут населення Ольвійського полісу в V-I ст. до н.е.;
С.Д. Крижицький. Історія архітектури античних держав Північного Причорномор’я;
С.Б. Буйських, В.В. Назаров. Військова справа давнього населення території України;
В.М. Корпусова. Керамічне виробництво Боспору.

19841987  рр.
«Античная держава Ольвія (VII ст. до н.е.)»

 

Керівник: член-кореспондент НАНУ С. Д. Крижицький

Це перше узагальнююче історичне дослідження однієї з найбільших рабовласницьких античних держав в Північному Причорномор’ї – Ольвії. Комплексне дослідження матеріалів, накопичених в результаті археологічних досліджень не тільки Ольвії і її некрополя, а й обширної сільської округи, дозволяє вивчити різноманітні питання історії, державного устрою, економіки, етно-соціальної структури населення, культури, ідеології, дітературної традиції тощо. Актуальність такої такої теми обумовлено ще й тим, що в зарубіжній історіографії останнім часом намітилася тенденція до спрощеного або викривленого підходу до розгляду історії Ольвійської держави.

Індивідуальні розділи:
А.С. Русяєва. Населення Ольвійської держави;
В.О. Анохін. Монетна справа і грошовий обіг Ольвії; Держвний устрій і політичні відносини з містами Середземномор’я, Причорномор’я та варварського оточення.
С.Д. Крижицький. Комплекс Західних воріт Ольвії;
М.В. Скржинська. Ольвійський поліс та його сусіди в описах давньогрецьких авторів VI-I ст. до н.е.

19841986  рр.
«Культура античних міст Північного Причорномор’я перших століть н.е.»

 

Керівник: член-кореспондент НАНУ С. Д. Крижицький

Індивідуальні розділи:
С.Б. Буйських. Військо. Організація. Тактика. Військові дії.
С.Д. Крижицький. Основні етапи історичного розвитку Ольвії; Архітектура Ольвії;
В.О. Анохін. Організація монетної справи; Монетна справа Ольвії;
А.С. Русяєва. Культура і ідеологія; Населення;
В.В.Крапівіна. Виробничо-господарський комплекс Ольвії в перші ст.н.е.; Будівельна кераміка та амфори; Сіроглиняна кераміка;
В.М. Корпусова. Проблеми реконструкції економіки та господарства первісних та ранньокласових спільнот на території України;
В.М. Зубар. Етнічний склад населення Херсонеса в перші ст.н.е.; Економіка Херсонеської держави в перші ст.н.е.
А.І. Кудренко. Благоустрій античних міст Північного Причорномор’я;
А.В. Бураков. Теоретичне обгрунтування для робіт по консервації та частковій реставрації на ділянках АГД та Західній частині агори, будівель гімнасія та дикастерія в Ольвії;
Н.О. Сон. Металеві вироби перших ст.н.е. з Тіри; Етнічний склад і соціальна структура населення Тіри римського часу; Керамічний комплекс Тіри перших ст.н.е.
Ю.І. Козуб. Могильники Північно-Західного Причорномор’я.

19831985  рр.
«Дослідження типу і структури великого поселення Ольвійської хори архаїчного часу»

 

Керівник: член-кореспондент НАНУ С. Д. Крижицький

Індивідуальні розділи:
В.М. Отрешко, С.Б. Буйських. Поселення-агломерації Ольвійської хори архаїчного часу;
А.С. Русяєва, С.М. Мазараті. Археологічні дослідження Широкої Балки біля Ольвії;
С.Б. Буйських. Пізньоархаїчне поселення Аджигол-І;
С.М. Мазараті. Історія вивчення Березанського поселення;
С.М. Мазараті, А.С. Русяєва. Архаїчні споруди Березані;
С.Д. Крижицький, В.М. Отрешко. Про формування ольвійської держави.

19791983 рр.
«Струкура поселень Ольвійського поліса (архаїчний період)»

 

Керівник: член-кореспондент НАНУ С. Д. Крижицький